Qawaid Fiqhiyah di Kalangan Madzhab Hanabilah

Sebagian para ulama yang telah menyusun kitab – kitab tersendiri mengenai masalah kaidah – kaidah ini yang secara spesifik mengkaji dan meneliti kaidah – kaidah tersebut. Diantara ulama – ulama ini yang paling menonjol adalah Al-Hafizh Abdurrahman bin Rajab Al-Hanbali (lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rajab Al-Hanbali, wafat 795 H) sekaligus pengarang kitab Al-Qawa’id yang terkenal dalam fiqh Hanbali. Ada lagi Jalaluddin As-Suyuthi Asy-Syafi’i (wafat 911 H). Ia memiliki kitab Al-Asybah wa An-Nazha’ir dalam bidang fiqih.

Ulama lainnya adalah Jamaluddin Abdurrahim bin Al-Hasan Al-Isnawi Asy-Syafi’i (wafat 272 H), pengarang kitab Nihayah As-Sul, sebuah karya monumental dalam bidang ushul yang cukup terkenal. Karya lainnya adalah At-Tamhid fi Takhrij Al-Furu’ ala Al-Ushul, Al-Asybah wa An-Nazha’ir dan Al-Furuq Al-Fiqhiyyah atau disebut juga Mathali’ Ad-Daqa’iq fi Tahrir Al-Jawami wa Al-Fawariq.

Kitab ini merupakan kitab furuq yang terpenting mengenai permasalahan – permasalahan cabang fiqh, dan atas karunia Allah SWT kami telah mentahqiqnya dalam sebuah karya ilmiah namun belum diterbitkan.

Imam Abu Thahir Ad-Dabbasi Al-Hanafi menyunting pendapat hukum Abu Hanifah ke dalam 17 kaidah dan ada 5 kaidah yang diantaranya termasyhur. Dan generasi berikutnya muncul Abu Al-Hasan Al-Karkhi Al-Hanafi, ia menformulasikan kaidah – kaidah madzhab Hanafi ke dalam 37 kaidah. Selanjutnya, Ibnu Nujaim menyusun kitab Al-Asybah wa An-Nazha’ir dalam diskursus madzhab Hanafi yang memuat 25 kaidah fiqh yang diberi keterangan secara terperinci dalam bentuk hukum furu’ praktis.

Karya tulis

Ibnu Rajab Al Hanbali adalah ulama yang tergolong hebat pada zamannya dalam menulis karya/kitab. Ia banyak menulis kitab yang bermanfaat dan memuaskan dalam bidang tafsir, hadits, fiqh, dan sejarah. Itu menunjukkan keluasan ilmunya, potensi dirinya yang luar biasa, keikhlasan dan kezuhudan beliau.

Karya beliau dalam ilmu-ilmu Al Qur`an:

a) Tafsir surat An Nashr

b) Tafsir surat Al Ikhlas

c) Tafsir surat Al Fatihah

d) I`rabu Basmalah

e) I`rabu Ummil Kitab

f) Al Istighna’ bil Qur`an

Karya beliau dalam bidang hadits:

a) Fathul Baari bi Syarhi Shahih Al Bukhari. Beliau menulisnya sampai kitab Jenazah. Kitab tersebut disadur oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam syarahnya terhadap shahih Bukhari.

b) Syarhu Jami` At Tirmidzi. Para ulama berkata bahwa kitab tersebut mencapai dua pulih jilid, tetapi semuanya hilang bersamaan dengan hilangnya literatur Islam pada masa pendudukan Tartar pada tahun 803 H, kecuali beberapa halaman dari kitab Al Libaas yang ada pada perpustakaan Azh Zhahiriyah.

c) Al Hikamul Jadirah bil Idza`ah.

d) Jami`ul `Ulum wal Hikam.

e) Syarh hadits Ka`ab bin Malik, dari Nabi Shallallahu `Alaihi wa Sallam bersabda, “Dua serigala yang lapar yang dikirim kepada seekor kambing tidak lebih merusak daripada kerusakan pada agama seseorang akibat kerakusan seseorang terhadap harta dan kehormatan.”

f) Al Kalam `ala Kalimatil Ikhlas wa Tahqiquha.

g) Bayaanu Fadhli Ilmis Salam `alal Khalaf.

h) Ikhtisharul Ula fi Syarhi Ikhtishomil Mala’ilil A`la.

i) Ghayatun Naf`I fi Syarhi Haditsi Tamtsili Mukmin bi Khamatiz Zar`i.

j) Nurul Iqtibas fi Misykati Washiyyatin Nabi li Ibni Abbas.

k) Kasyful Kurbati fi Washfi Haali Ahlil Ghurbati.

Dan masih banyak lagi karya beliau dalam bidang hadits dalam bentuk risalah baik kecil maupun besar.

Karya beliau dalam bidang fiqh:

a) Al Qawa`id Al Fiqhiyyah.

b) Al Istikhraj fi Ahkamil Kharaj.

c) Kitabu Ahkamil Khawatim wama Yata`allaqu biha.

d) Izaalatusy Syan`ati anish Shalati ba`da Nida’I Yaumal Jum`ati.

e) Ta`liquth Thalaqi bil Wiladati.

f) Nuzhatul Asma’I fi Mas`atis Sima’I.

g) Musykilu Ahaditsil Waridati fi annath Thalaqats Tsalatsati wahidah.

Karya beliau dalam bidang sejarah:

a) Adz Dzailu `ala Thabaqatil Hanabilah

Kitab ini terdiri dari dua jilid. Jilid pertama diterbitkan di Damaskus pada tahun 1950 H dengan pengawasan Sami Ad Dahan dan Henry Laust. Kemudian kedua-duanya diterbitkan di Kairo oleh Syaikh Muhammad Hamid Al Faqi. Kitab tersebut sangat bermutu dan membahas tokoh-tokoh madzhab Hanbali. Kitab tersebut adalah catatan kaki buku Thabaqatul Hanabilah karya Ibnu Abu Ya`la.

b) Mukhtasharu Sirati Umar bin Abdul Aziz. Kitab tersebut telah diterbitkan.

c) Siratu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Kitab tersebut telah diterbitkan.

d) Masyikhatu Ibnu Rajab.

e) Waq`atu Badri.

Karya beliau dalam bidang nasehat dan akhlak:

a) Lathaiful Ma`arif lil Mawasimil Am minal Wadzaifi. Kitab tersebut telah diterbitkan.

b) Fadhlu Ilmis Salaf ala Ilmil Khalaf. Kitab tersebut telah diterbitkan.

c) At Takhwifu minan Naari wat Ta`rifu bi Hali Daaril Bawaar. Kitab tersebut telah diterbitkan.

d) Ahwalu Yaumil Akhirat. Kitab tersebut telah diterbitkan.

e) Ahwaalu Qubur. Kitab tersebut telah diterbitkan.

f) Al Farqu bainan Nasihati wat Ta`yir. Kitab tersebut telah diterbitkan.

g) Adz Dzullu wal Inkisaru lil Azizil Jabbar. Kitab tersebut telah diterbitkan dengan judul Al Khusyu` fis Shalat.

h) Fadhailusy Syam.

i) Istinsyaqu Nasimil Unsi min Nafahati Riyadhil Qudsi. Kitab tersebut telah diterbitkan.

j) Al Ilmamu fi Fadhaili Baitillahil Haram.

k) Al Istithanu fiimaa Ya`tashimu bihil Abdu minasy Syaithan.

l) Dzammul Khamri.

 

(Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil dan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009, halaman 2 dan 3)

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *